Dinski OÜ poolt asutatud ja hallatav Dinski Erakool tegeleb täiskasvanute koolitusega,
Täiskasvanute koolituse seaduse mõistes – täienduskoolitusega:
https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015010

Dinski OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartnerhttps://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Dinski Erakool pakub laias valikus koolitusi iluteeninduse valdkonnas.
Osaleda on võimalik Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas.

Õppe sihtgruppkõik iluteeninduse valdkonnast huvitatud

Õppe alustamise tingimused: vähemalt põhiharidus, isikut tõendava dokumendi ja nõuetekohase tervisetõendi esitamine https://www.riigiteataja.ee/akt/12785012

Registreerimine: kooli kodulehel www.ilukooldinski.ee vastavas rubriigis või e-postiga aadressil dinskikool@gmail.com. Töötukassa poolt suunatavad õppijad peavad arvestama, et neil tuleb registeeruda hiljemalt 10 tööpäeva enne kursuse algust.

Tingimused ja tasumine:

Õpingute graafik võib olla paindlik, kuid mitte hõredam, kui 2 õppepäeva nädalas. Õppetunni toimumisaega võib põhjendatud vajadusel muuta, kui õppija teatab sellest vähemalt 24 tundi ette. Vastasel juhul loetakse tund toimunuks. Kui õppetunni toimumise aega muudetakse koolitaja algatusel, siis toimub tund igal juhul muul ajal. Koolitatav võib mõjuval põhjusel loobuda koolitusest enne esimest õppetundi. Sel juhul tagastatakse talle sissemakstud summa täies ulatuses 2 nädala jooksul avalduse esitamise päevast. Hilisemal õppijapoolsel ülesütlemisel koolitustasu ei tagastata. Kui õppija ei ole ettenähtud kuupäevaks koolitustasu tasunud ega ole selle hilisemaks tasumiseks kirjalikku avaldust esitanud, võib Kool ta õppijate nimekirjast välja arvata. Lisaks koolitustasule tuleb tasuda õppe käigus kasutatavate kulumaterjalide eest (kreemid, värvid, lakid, harjutuspead jms olenevalt erialast), mis on vajalikud õpiväljundite omandamiseks koolituse ajal. Õppija poolt kaasatoodud materjalide kasutamine ei ole lubatud. Praktiliste tööde tegemiseks leiab modellid õppija ise.

Õppekeskkond: auditoorne ja praktiline õpe koolikeskkonnas
Väljundid: on antud iga õppekava juures.
Hindamismeetodid: arvestus (vaatlus praktilise õppetöö käigus, test või vestlus)

Õpingute lõpetamise
 eelduseks on osalemine kontakttundides vähemalt 75% mahus ja vähemalt 5 iseseisva töö sooritamine ning analüüsimine. Lisaks tuleb sooritada lõpuarvestus positiivsele tulemusele.

Kursuse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus või tõend. Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend – kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales alla 75% õppetundidest.
Tunnistuse või tõendi duplikaadi väljastamine on tasuline: 25 eur ;  maksmine toimub arve alusel.
Tellimise kord:
Enne 2012. a. välja antud tunnistuse duplikaadi väljastamine on võimalik ainult koopia või foto olemasolul. Vastav avaldus tuleb saata  e-mailile, teatades osaleja ees- ja perekonnanime, koolituse nimetuse, koolituse toimumise võimalikult täpne aeg ning lisades koopia vms.

Koolitustegevuse kvaliteedi tagamise alused:

Koolitustegevuse kvaliteedi tagamise alused:

 1.    Õppekavade  kvaliteedi tagamine
– õppekavad on koostatud vastavalt TäKS- i ja täienduskoolituse standardi nõuetele
– erialaste täiendusõppe õppekavade koostamise aluseks on kehtivad kutsestandardid
– õppekava lähtub sihtgrupi vajadustest ning on õpiväljundipõhine.
2.   Täiskasvanute koolitajate kvaliteedi tagamine
– täienduskoolitust viivad läbi vastava erialase haridusega ja/või erialase töökogemusega koolitajad
– täienduskoolitust läbiviivatel koolitajatelt on nõutav täiskasvanute koolitamise kogemus
– koolitajate kvaliteeti hinnatakse muuhulgas õppijate tagasiside põhjal
3.    Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine
– on olemas vajalik materiaalne baas koolituste korraldamiseks selleks sobivates ja tervisekaitsenõuetele vastavates  ruumides
– õppegruppide suurus varieerub sõltuvalt koolituse sisust eesmärgiga tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.
4. Tagasiside kogumine ja tegevuste analüüs
küsib peale igat koolitust osalejatelt ta
Tagasisidet osalejatelt kogutakse pärast iga koolituse lõppemist nii paberkandjal kui ka kooli kodulehe ja Facebook´i konto kaudu.
Tagasiside, õpitulemuste (väljundite saavutamine) ja koolitajate tähelepanekute analüüs on aluseks kooli arengusuunade väljatöötamiseks.

Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika on koostatud eesmärgiga kaitsta endiste, praeguste ja tulevaste õpilaste (klientide) privaatsust. Sellest lähtuvalt toome välja põhimõtted, mis käsitlevad kliendi isikuandmete kogumist, kasutamist, talletamist ja edastamist ning on kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega (GDPR).

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmetena käsitleme andmeid, mis on isiku poolt antud vabatahtlikult ning kinnitatud kirjaliku nõusolekuga. Isikuandmed võivad sisaldada nime,telefoninumbrit, e-maili, aadressi ja muid andmeid. Isikuandmeid kasutame vaid selleks ettenähtud eesmärgil, milleks on täienduskoolituse korraldamine: koolituslepingute sõlmimine, isikustatud tunnistuste väljastamine ja registreerimisteadete edastamine Töötukassale.

Dinski Erakool ei levita, edasta, muuda ega kasuta mõnel muul mitte ettenähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul kui kliendiga on vastav kokkulepe või kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest. Isikul on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, teavitades sellest aadressil dinskikool@gmail.com.

Privaatsuspoliitika tingimused

Meile oma andmeid edastades, olete tutvunud meie põhimõtete ja tingimustega ning nendega nõustunud.

 

ÕPPEKAVAD

Õppekavade rühmad (ISCED-97) : Isikuteenindus, Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppekavad on koostatud lähtudes kehtivatest kutsestandarditest
Õppekavade eesmärk:  koolituse tulemusena on õppijal vajalikud teadmised ja oskused valitud erialal iseseisva töö alustamiseks.