Dinski Erakool tegeleb täiskasvanute koolitamisega ehk täienduskoolitusega Täiskasvanute koolituse seaduse mõistes.

Dinski Erakool on Eesti Töötukassa koolituskaardi  koostööpartnerhttps://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

Dinski Erakool on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise 2021 aastal.

Olenevalt erialast on võimalik õppida Tallinnas, Narvas, Valgas ja Võrus.

Õppe sihtgrupp: täiskasvanud õppijad, kes hindavad elukestvat õpet ja soovivad omandada kaasaegseid teadmisi ja oskusi iluteeninduse valdkonnas.
Koolitused sobivad algajatele. Kui üksikute koolituse jaoks on soovitavad eelnevad teadmised ja oskused, on see märgitud konkreetse õppekava juures.

Õppekavade rühm: Isikuteenindus > Juuksuritöö ja iluteenindus

Õppekavade eesmärk: anda õppijatele teoreetilised baasteadmised ja praktilised oskused iseseisva töö alustamiseks valitud iluteenindaja erialal

Õppe maht ja sisu: on antud iga konkreetse õppekava juures

Õppekeskkond: auditoorne ja praktiline õpe toimub  koolikeskkonnas õpperuumides, mis on sisustatud vastavalt iga eriala ilusalongile esitatavatele nõuetele. Iga õppekava juures on antud konkreetse eriala õppekeskkonna kirjeldus. Õppegruppides on kuni 5 inimest.

Väljundid: on antud  iga konkreetse õppekava juures.

Hindamismeetodid: arvestus (teooria test, praktiliste tööde sooritamine)

Hindamiskriteeriumid: õppija teostab praktilised tööd igal õppekava teemal, põhjendades kasutatavate toodete, vahendite ja võtete valikut.
Tulemus on korrektne ja vastab töö eesmärgile.

Koolitajad: koolitajad  omavad  koolituse läbiviimiseks vajalikku  kvalifikatsiooni: kutseharidust või erialast koolitust, arvestatavat töökogemust ja täiskasvanute koolitamise kogemusi.

Õppe alustamise tingimused:

 • vähemalt põhiharidus, kosmeetiku ja massaaži koolituse puhul keskharidus
 • registreerimine koolitustele: kooli kodulehel www.ilukooldinski.ee vastavas rubriigis või e-postiga aadressil dinskikool@gmail.com. Töötukassa poolt suunatavad õppijad peavad arvestama, et neil tuleb registeeruda hiljemalt 10 tööpäeva enne kursuse algust.
 • isikut tõendava dokumendi esitamine
 • nõuetekohane tervisetõend (https://www.riigiteataja.ee/akt/12785012).

Tasumine:

Koolitatavaga sõlmitakse koolitusleping, mis sisaldab vastastikkusi kohustusi ja maksegraafikut. Üle 1 kuu kestvate koolituste eest saab tasuda osade kaupa. Maksegraafik lepitakese kokku koolituslepingus, mis on tasumise aluseks; soovi korral väjastab kool arved. Esimene makse peab olema tehtud vähemalt 1 päev enne koolituse algust, järgmised – vastavalt maksegraafikule. Kui õppija ei ole ettenähtud kuupäevaks koolitustasu tasunud ega ole selle hilisemaks tasumiseks kirjalikku avaldust esitanud, võib Kool ta õppijate nimekirjast välja arvata. Lisaks koolitustasule tuleb tasuda õppe käigus kasutatavate kulumaterjalide eest (kreemid, värvid, lakid, harjutuspead jms olenevalt erialast), mis on vajalikud õpiväljundite saavutamiseks koolituse ajal.

Koolitatav võib mõjuval põhjusel loobuda koolitusest enne esimest õppetundi. Sel juhul tagastatakse talle sissemakstud summa täies ulatuses 2 nädala jooksul avalduse esitamise päevast. Hilisemal õppijapoolsel ülesütlemisel koolitustasu ei tagastata.

Õppekorraldus

Õpingute graafik võib olla paindlik, kuid mitte hõredam, kui 2 õppepäeva nädalas. Õppetunni toimumisaega võib põhjendatud vajadusel muuta, kui õppija teatab sellest vähemalt 24 tundi ette. Vastasel juhul loetakse tund toimunuks. Kui õppetunni toimumise aega muudetakse koolitaja algatusel, siis toimub tund igal juhul muul ajal.

Praktiliste tööde tegemiseks leiab modellid õppija ise.

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine õppetöös vähemalt 90% mahus. Lisaks tuleb sooritada lõpuarvestus positiivsele tulemusele. 55 akadeemilise tunni ja väiksema mahuga koolitused tuleb tunnistuse saamiseks läbida täies mahus.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus või tõend.

Tunnistus väljastatakse, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja väljundid saavutatud.

Tõend – kui õpiväljundeid ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud õppetundide arvule.

Tunnistuse või tõendi duplikaadi väljastamine on tasuline: 25 eur ;  maksmine toimub arve alusel.

Tellimise kord:

Enne 2012. a. välja antud tunnistuse duplikaadi väljastamine on võimalik ainult koopia või foto olemasolul. Vastav avaldus tuleb saata  e-mailile, teatades osaleja ees- ja perekonnanime, koolituse nimetuse, koolituse toimumise võimalikult täpne aeg ning võimalusel lisades koopia.

Kvaliteedi ja andmekaitse põhimõtted

Koolitustegevuse kvaliteedi tagamise alused:

 1. Õppekavade  kvaliteedi tagamine
  – õppekavad on koostatud vastavalt TäKS- i ja täienduskoolituse standardi nõuetele
  – õppekava lähtub sihtgrupi vajadustest ning on õpiväljundipõhine.
 2. Koolitajate kvaliteedi tagamine
  – täienduskoolitust viivad läbi vastava kutseharidusega või erialase koolitusega ja erialase töökogemusega koolitajad
  – täienduskoolitust läbiviivatel koolitajatelt on nõutav täiskasvanute koolitamise kogemus – koolitajate töö kvaliteeti hinnatakse muuhulgas õppijate tagasiside põhjal
 3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine
  – on olemas vajalik materiaalne baas koolituste korraldamiseks selleks sobivates ja tervisekaitsenõuetele vastavates  ruumides
  – õppegruppide suurus varieerub sõltuvalt koolituse sisust eesmärgiga tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.
 4. Tagasiside kogumine ja tegevuste analüüs. Tagasisidet osalejatelt kogutakse pärast iga koolituse lõppemist nii paberkandjal kui ka kooli kodulehe ja Facebook´i konto kaudu.
  Tagasiside, õpitulemuste ja koolitajate tähelepanekute analüüs on aluseks kooli arengusuunade väljatöötamiseks.

Privaatsuspoliitika, Isikuandmete töötlemine

Käesolev privaatsuspoliitika on koostatud eesmärgiga kaitsta endiste, praeguste ja tulevaste õpilaste (klientide) privaatsust. Sellest lähtuvalt toome välja põhimõtted, mis käsitlevad kliendi isikuandmete kogumist, kasutamist, talletamist ja edastamist ning on kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega (GDPR).

Isikuandmetena käsitleme andmeid, mis on isiku poolt antud vabatahtlikult ning kinnitatud kirjaliku nõusolekuga. Isikuandmed võivad sisaldada nime,telefoninumbrit, e-maili, aadressi ja muid andmeid. Isikuandmeid kasutame vaid selleks ettenähtud eesmärgil, milleks on täienduskoolituse korraldamine: koolituslepingute sõlmimine, isikustatud tunnistuste väljastamine ja registreerimisteadete edastamine Töötukassale.

Dinski Erakool ei levita, edasta, muuda ega kasuta mõnel muul mitte ettenähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul kui kliendiga on vastav kokkulepe või kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest. Isikul on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, teavitades sellest aadressil dinskikool@gmail.com.

Meile oma andmeid edastades, olete tutvunud meie põhimõtete ja tingimustega ning nendega nõustunud.